тарифна номенклатура [Български]:

2800000000 80 НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, НА РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НА РЕДКОЗЕМНИ МЕТАЛИ ИЛИ НА ИЗОТОПИ.

РАЗДЕЛ VI ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С НЕЯ ПРОМИШЛЕНОСТИ.

 • 2801000000 10: I.|ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
 • 2801000000 80 : Флуор, хлор, бром и йод
 • 2802000000 80: Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра
 • 2803000000 80: Въглерод (сажди и други форми|на въглерода, неупоменати, нито включени другаде)
 • 2804000000 80 : Водород, благородни газове и други неметални елементи
 • 2805000000 80 : Алкални или алкалоземни|метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или|сплавени помежду си; живак
 • 2806000000 10: II.|НЕОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ И НЕОРГАНИЧНИ КИСЛОРОДНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА НЕМЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
 • 2806000000 80 : Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина
 • 2807000000 80 : Сярна киселина; олеум
 • 2808000000 80: Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселини
 • 2809000000 80 : Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с определен или неопределен химичен състав
 • 2810000000 80 : Борни оксиди; борни киселини
 • 2811000000 80 : Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения на неметалните елементи
 • 2812000000 10: III.|ХАЛОГЕНОПРОИЗВОДНИ, ОКСИХАЛОГЕНОПРОИЗВОДНИ И СУЛФОПРОИЗВОДНИ НА НЕМЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
 • 2812000000 80 : Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи
 • 2813000000 80 : Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид
 • 2814000000 10: IV.|НЕОРГАНИЧНИ ОСНОВИ И ОКСИДИ, ХИДРОКСИДИ И ПЕРОКСИДИ НА МЕТАЛИТЕ
 • 2814000000 80 : Амоняк, безводен или във воден разтвор
 • 2815000000 80 : Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или калиев пероксид
 • 2816000000 80 : Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария
 • 2817000000 80 : Цинков оксид; цинков пероксид
 • 2818000000 80 : Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав; алуминиев оксид; алуминиев хидроксид
 • 2819000000 80 : Хромови оксиди и хидроксиди
 • 2820000000 80 : Манганови оксиди
 • 2821000000 80 : Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно 70% или повече свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид (Fe@2O@3)
 • 2822000000 80: Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди
 • 2823000000 80 : Титанови оксиди
 • 2824000000 80 : Оловни оксиди; миний и оранжев миний
 • 2825000000 80 : Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите
 • 2826000000 10: V.|МЕТАЛНИ СОЛИ И ПЕРОКСОСОЛИ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ КИСЕЛИНИ
 • 2826000000 80 : Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни соли
 • 2827000000 80 : Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди
 • 2828000000 80 : Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити
 • 2829000000 80 : Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати
 • 2830000000 80 : Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав
 • 2831000000 80 : Дитионити и сулфоксилати
 • 2832000000 80 : Сулфити; тиосулфати
 • 2833000000 80 : Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)
 • 2834000000 80 : Нитрити; нитрати
 • 2835000000 80 : Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с определен или неопределен химичен състав
 • 2836000000 80 : Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат
 • 2837000000 80 : Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди
 • 2839000000 80 : Силикати; технически силикати на алкалните метали
 • 2840000000 80 : Борати; пероксоборати (перборати)
 • 2841000000 80 : Соли на оксометалните или пероксометалните киселини
 • 2842000000 80 : Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините (включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен състав), с изключение на азидите
 • 2843000000 10: VI.|РАЗНИ
 • 2843000000 80 : Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични съединения на благородните метали с определен или неопределен химичен състав; амалгами на благородни метали
 • 2844000000 80 : Радиоактивни химични елементи и радиоактивни изотопи (включително разпадните или възпроизвеждащите се химични елементи и изотопи) и техните съединения; смеси и отпадъци, съдържащи тези продукти
 • 2845000000 80 : Изотопи, различни от посочените в №|2844; техните неорганични или органични съединения с определен или неопределен химичен състав
 • 2846000000 80 : Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси
 • 2847000000 80: Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид
 • 2848000000 80 : Фосфиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на ферофосфорите
 • 2849000000 80 : Карбиди с определен или неопределен химичен състав
 • 2850000000 80 : Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен или неопределен химичен състав, различни от карбидите от №|2849
 • 2852000000 80 : Неорганични или органични съединения на живака, с определен или с неопределен химичен състав, с изключение на амалгамите
 • 2853000000 80 : Други неорганични съединения (включително дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух; амалгами, без тези на благородните метали