тарифна номенклатура [Български]:

4700000000 80 ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ).

РАЗДЕЛ X ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ); ХАРТИЯ, КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ.

  • 4701000000 80 : Механична дървесна маса
  • 4702000000 80: Химична дървесна маса за разтваряне
  • 4703000000 80 : Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне
  • 4704000000 80 : Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне
  • 4705000000 80 : Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична обработка
  • 4706000000 80 : Влакнести маси, получени от хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци) или от други влакнести целулозни материали
  • 4707000000 80 : Хартии или картони за рециклиране (отпадъци и остатъци)